Restaurim në banesën “Zekate”

Drtk Gjirokastër ka filluar punën për restaurimin e tavanit dhe dritareve të banesës “Zekatet” (Monument Kulture Kategori e I(parë)) lagjia Palorto. Si pasojë e lagështisë ka pasur lëvizje në pjesë të ndryshme të tavanit si dhe fiksimin e një pjese të dritareve.